Zawody o Mistrzostwo KołaDrukuj

Informujemy, że zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła odbędą się w sobotę 22.05.2021.
Zapisy u Skarbnika Koła.
Zapraszamy.

Wesołych ŚwiątDrukuj

archiwum 2020

WiadomościDrukuj

archiwum 2020Informujemy wszystkich Kolegów członków naszego koła że w dniu 20.03.2021 to jest w sobotę o godzinie 8.00 odbędzie się wiosenne porządkowanie brzegów zbiornika Ciągowice.
W dniu 27.03.2021 sprzątanie odbędzie się na zbiorniku Dzibice, zbiórka tradycyjnie o godzinie 8.00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zarząd Koła

AktualnościDrukuj

archiwum 2020Zarząd Koła informuje że do czasu przeprowadzenia wyborów pełniącym obowiązki Prezesa Koła 66 SM Zawiercie został kolega Tomasz Dudek

Wesołych ŚwiątDrukuj

archiwum 2020

Zawody SSR 2020Drukuj

archiwum 2020


Przedstawiamy fotorelację z Zawodów

Galeria fotografii

KOMUNIKAT NR 22/2020Drukuj

archiwum 2020KOMUNIKAT NR 22/2020
(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

I SPRAWY ORGANIZACYJNE
Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 i 673) w § 16 w ust. 1 pkt 1 nie przedłużono terminu zakazu przemieszczania się osób przebywających na terenie Polski obowiązującego do 19 kwietnia 2020 r., tym samym wędkarze będą mieli możliwość uprawiania amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach udostępnionych do wędkowania przez uprawnionego do rybactwa.
W związku z powyższym, że nie przedłużono zakazu swobodnego przemieszczania się osób przebywających na terenie kraju odwołuje się częściowe zawieszenie przyjmowania składek członkowskich w siedzibach kół, (tam gdzie jest to możliwe) o czym należy poinformować swoich członków za pośrednictwem stron internetowych kół, tablicach ogłoszeń i innych możliwych formach pozwalających na dotarcie do jak najliczniejszej rzeszy wędkarskiej.
Jednocześnie przypominamy, że przy sprzedaży składek członkowskich i przyjmowaniu opłat na rzecz Związku należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. W pomieszczeniu siedziby koła nie może przebywać więcej niż 3 osoby, (tak jak to jest w sklepach o powierzchni do 100 m2) w tym skarbnik i osoba zapewniająca bezpieczeństwo przyjmującego składki członkowskie oddalona co najmniej od skarbnika 2 metry oraz wędkarz uiszczający składki. Skarbnik i osoba zapewniająca bezpieczeństwo obowiązkowo musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki. Pomieszczenie musi być zaopatrzone w płyny dezynfekujące, którymi należy odkażać każdorazowo klamki drzwi i ewentualne poręcze. Do pomieszczenia może być wpuszczona tylko jedna osoba, która także musi być zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki. Pozostałe osoby, które ewentualnie będą oczekiwać na swoją kolejkę muszą przebywać na zewnątrz z zachowaniem co najmniej 2 m odległość między sobą.
Pełny komunikat zawierający informację sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb znajduje się na stronie internetowej okręgu. Komunikat ten koła mogą również zamieścić na stronach internetowych kół.

Prezes ZO Mirosław Iwański

Otwarcie łowisk od 20 kwietnia 2020Drukuj

archiwum 2020W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że z dniem 20 kwietnia 2020 łowiska zostaną otwarte.
Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

KOMUNIKATDrukuj

archiwum 2020Zarząd Koła podjął decyzję o zamknięciu łowisk licencyjnych Dzibice i Ciągowice do odwołania w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony przed zakażeniem wirusem COVID-19.

Zarząd Koła

Zawieszenie przyjmowania składekDrukuj

archiwum 2020Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z dnia 24 marca 2020 r. poz . 522)
zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i okręgu do 11 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIEDrukuj

archiwum 2020


Okręg PZW Katowice opublikował oficjalne stanowisko w związku z zagrożeniem COVID-19 .W związku z wprowadzonym od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. ograniczeniami w swobodnym poruszaniu się (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) oraz licznymi zapytaniami kierowanymi do Biura Zarządu Głównego w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski informujemy:

1. Obecnie Polski Związek Wędkarski nie przewiduje wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu wędkowania na wodach ogólnodostępnych będących w użytkowaniu PZW. W poszczególnych przypadkach taki zakaz może odnosić się do łowisk specjalnych lub wynikać ze szczegółowych przepisów prawa miejscowego np. zarządzenia wojewody.

2. Wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się. W § 3a. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawarto szczegółowy zapis:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.”

Zawsze aktualne informacje można znaleźć na portalu PZW Katowice

Zarząd Koła