Historia koła

Rok założenia 1947

Koło nasze powstało w 1947 roku. Pierwszym prezesem koła był kol Marian Baryła. Gdy powstał Polski Związek Wędkarski tj. od 1950 roku, nasze Koło stało się częcią struktur PZW.
Pierwszą siedzibą koła był Pałacyk Szymańskiego, następne siedziby to, ZAFAMA, Bawełna, aż na dobre zadomowiliśmy się w lokalu użyczonym nam przez Spódzielnię Mieszkaniową a mieszczącym się przy ulicy Mostowej 1.


Nazwa Koła

W mi�dzyczasie ko�o zmieni�o nazw� z Ko�o Miasto na Ko�o nr 66 Sp�dzielnia Mieszkaniowa Zawiercie. Ko�o nasze jest jak gdyby matecznikiem dla k� dzia�aj�cych na terenie Zawiercia.
W roku 2011 dosz�o do po��czenia dw�ch k� to jest ko�a 73 O.�. Zawiercie i ko�a 66 S.M. Zawiercie.

Nasze osi�gni�cia

W�r�d dokona� ko�a jest wiele Puchar�w Dru�ynowych tak Okr�gowych jak i Og�lnopolskich, a nawet nasz kolega zaj�� 3 miejsce na zawodach Mi�dzynarodowych Katowice-Hale, jeste�my te� organizatorami W�dkarskiego Dnia Dziecka ciesz�cego si� du�� popularno�ci�. Byli�my wielokrotne organizatorem Mistrzostw Polski Hutnik�w w W�dkarstwie Sp�awikowym i Mistrzostw Polski Metalowc�w, od prawie 20 lat organizujemy zawody o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie, jeste�my tak�e organizatorem Zimowych Zawod�w W�dkarskich a od kilku lat organizujemy Zawody Spo�ecznej Stra�y Rybackiej. WSZYSKICH CH�TNYCH ZAPRASZAMY DO W�DKOWANIA