Historia koła

Rok za�o�enia 1947

Ko�o nasze powsta�o w 1947 roku. Pierwszym prezesem ko�a by� kol Marian Bary�a. Gdy powsta� Polski Zwi�zek W�dkarski tj. od 1950 roku, nasze Ko�o sta�o si� cz�ci� struktur PZW.
Pierwsz� siedzib� ko�a by� Pa�acyk Szyma�skiego, nast�pne siedziby to, ZAFAMA, Bawe�na, a� na dobre zadomowili�my si� w lokalu u�yczonym nam przez Sp�dzielni� Mieszkaniow� a mieszcz�cym si� przy ulicy Mostowej 1.


Nazwa Ko�a

W mi�dzyczasie ko�o zmieni�o nazw� z Ko�o Miasto na Ko�o nr 66 Sp�dzielnia Mieszkaniowa Zawiercie. Ko�o nasze jest jak gdyby matecznikiem dla k� dzia�aj�cych na terenie Zawiercia.
W roku 2011 dosz�o do po��czenia dw�ch k� to jest ko�a 73 O.�. Zawiercie i ko�a 66 S.M. Zawiercie.

Nasze osi�gni�cia

W�r�d dokona� ko�a jest wiele Puchar�w Dru�ynowych tak Okr�gowych jak i Og�lnopolskich, a nawet nasz kolega zaj�� 3 miejsce na zawodach Mi�dzynarodowych Katowice-Hale, jeste�my te� organizatorami W�dkarskiego Dnia Dziecka ciesz�cego si� du�� popularno�ci�. Byli�my wielokrotne organizatorem Mistrzostw Polski Hutnik�w w W�dkarstwie Sp�awikowym i Mistrzostw Polski Metalowc�w, od prawie 20 lat organizujemy zawody o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie, jeste�my tak�e organizatorem Zimowych Zawod�w W�dkarskich a od kilku lat organizujemy Zawody Spo�ecznej Stra�y Rybackiej. WSZYSKICH CH�TNYCH ZAPRASZAMY DO W�DKOWANIA