Zasady wędkowania

Aktualne informacje zawsze na portalu Okręgu PZW w KatowicachUchwała nr 57/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie: zasad wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz uchwały nr 74 ZG PZW z dnia 28.03.2015 r.

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

uchwala:

§ 1
Wprowadza zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach, które ujęto w załączniku do niniejszej uchwały. W przypadku nie stosowania się do warunków połowu ryb zastrzega się prawo do zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby uprawnione do kontroli i skierowania sprawy do właściwego sądu.
§ 2
Upoważnia Prezydium ZO do dokonywania zmian w zasadach wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.
§ 5
Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące zasad wędkowania na wodach ogólnodostępnych z dniem 31.12.2017 r. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w zasadach wędkowania w trakcie roku kalendarzowego. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych i siedzibach kół.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych

Prezes ZO

Edward Totoń

Mirosław Iwański

____________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik do uchwały nr 57/2017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 27.10.2017 r.
Zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2018 r.


I. Na wodach Okręgu PZW w Katowicach wędkarza obowiązuje:
1. roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt.
łącznie dla następujących gatunków ryb: szczupak, sandacz, pstrąg potokowy,
2. dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie, karp 2 sztuki,
3. wprowadza się wymiar ochrony dla karasia pospolitego (carassius carassius) do 20 cm,
4. wprowadza się wymiar ochronny amura do 50 cm,
5. wprowadza się wymiar ochronny dla węgorza (Anguilla anguilla) do 50 cm,
6. wprowadza się limit dobowy połowu suma na wszystkich wodach – do 2 sztuk na dobę,
7. zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,
8. ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania w siatkach, nie dotyczy zorganizowanych zawodów wędkarskich podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu.
9. zakaz połowu z wysp oraz brodzenia wokół nich z wyjątkiem wysp posiadających stałe połączenie z lądem np. kładką lub innym trwałym przejściem oraz wyspy na zb. Dzierżno nr 006,
10. usunięcie bojki, markera lub innego znacznika bezpośrednio po zakończeniu wędkowania.
11. Na zbiornikach wodnych wprowadza się zakaz połowu metodą spinningową oraz na żywą i martwą rybę oraz jej części w okresie od 01.01. do 30.04. z wyłączeniem rzek.
12. Podczas wywożenia przynęt zestaw wędkarski należy zabezpieczyć tak, aby nie przeszkadzał innym użytkownikom.

II. Na wodach nizinnych dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających na niżej wymienionych zbiornikach i rzekach:
1. Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Przeczyce nr 004, Łąka nr 005, Dzierżno nr 006, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I nr 670 , Buków II nr 008, Dziećkowice nr 009, Chechło k/Chrzanowa nr 012, Kuźnica Warężyńska nr 050, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627, rzeka Odra nr 033 – na odcinku od ujścia kanału Ulgi w Raciborzu do ujścia kanału Gliwickiego z wyłączeniem miejsc (sektorów), na których odbywają się zawody.
2. Brzezie nr 642 i Nieboczowy nr 601 w granicach własności Okręgu PZW w Katowicach.

III. Na zbiornikach: Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013, Kozłowa Góra nr 014 dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na terenie rybaczówek.

IV. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice wywóz zanęt i przynęt na zbiornikach:
1. o pow. do 10 ha podawanej w zezwoleniu jest zabroniony,
2. Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Pławniowice nr 003, Przeczyce nr 004, Dzierżno nr 006, Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013, dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt wyłącznie w porze nocnej - licząc jedną godzinę przed zachodem słońca i jedną godzinę po wschodzie słońca,
3. na zbiorniku nr 701 Sośnica I wywóz zanęt i przynęt jest dozwolony tylko modelami pływającymi.
4. na pozostałych zbiornikach wywóz zanęt i przynęt jest dopuszczony o ile nie zabrania tego regulamin łowiska.

V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:
1. Wprowadza się wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm na zbiornikach:
Pogoria III nr 002, Odra I i III nr 007, Buków I nr 670 i Buków II nr 008, Dziećkowice nr 009, Sosina nr 011, Paprocany nr 013, Gliniok nr 301, Nieboczowy nr 601, Roszków Nowy nr 606, Roszków Bobrowy nr 607, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613, Łęgoń nr 624, Olza I nr 633, Srebrniok nr 656, Sośnica I nr 701, Bezchlebie nr 715, Staw nr 3 nr łowiska 727.
2. Na zbiornikach do 10 ha wymiar ochronny karpia zgodnie z RAPR z wyjątkiem zbiorników: nr 742 Madejski, nr 734 Bocianie Gniazdo oraz zb. nr 603 Siedliska – na których obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm.
3. Pławniowice nr 003 - wymiar ochronny okonia do 20 cm, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu. 4. Prze
czyce nr 004 – obowiązuje :
- okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.
- wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm,
- zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05,
- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., - całkowity zakaz wędkowania z wyspy oraz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu,
- wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt., z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu.
5. Łąka nr 005 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Wyłącza się z wędkowania w okresie od 01.01. do 30.06. brzeg zbiornika od strony drogi Brzeźce - Wisła Wielka na długości całego wału ochronnego. Zakaz połowu z łodzi od 01.01. do 31.05.
6. Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013 i Kozłowa Góra nr 014 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.
7. Dziećkowice nr 009 – wprowadza się limit połowu leszcza powyżej 40 cm do 5 szt. na dobę oraz wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt., z wyjątkiem organizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu
8. Chechło k/Chrzanowa nr 012 - w okresie od 01.06. do 30.09. ogranicza się ilość stosowania zanęty na dzień wędkowania do 2 kg na wędkarza.
9. Paprocany nr 013 – obowiązuje:
- zakaz połowu ryb w wydzielonych strefach oraz wokół fontann zgodnie z umową dzierżawy.
- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04.,
- zakaz wędkowania na terenie MOSIR oraz w nocy od zmierzchu do świtu na brzegu południowym tj. od ośrodka MOSIR do strefy ochronnej w Promnicach
, - wymiar ochronny: okoń do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.,: sandacza do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm, suma do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu.
10. Kozłowa Góra nr 014 – obowiązuje:
- okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.,
- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
- zakaz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu,
- zakaz spinningowania w okresie od 01.01.-31.05.,
- zakaz wywożenia zanęt i przynęt,
- wymiar ochronny okonia 20 cm z limitem połowu do 10 szt./dobę z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu.
11. Kuźnica Warężyńska nr 050 – obowiązuje wymiar ochronny: sandacza do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm, okonia do 20 cm z limitem połowu do 10 szt./dobę z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu.
12. Poręba nr 103 wprowadza się zakaz połowu nocą na brzegu południowym (tzw. Bocianie Gniazdo) od 01.01. do 30.04. oraz od 15. 10. do 31. 12.
13. Zb. Wolbromski nr 206 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,limit dobowy połowu leszcza do 10 szt.
14. Gliniok nr 301 - zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. - krótki cypel - od dnia 01.10. do dnia 31.12.,
15. Rzęsa nr 306 – ogranicza się ilość stosowania zanęty na dobę do 1 kg na wędkarza.
16. Maroko nr 402 – zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu przyległym do rzeki Rawy.
17. Przystań nr 404 – zakaz spinningowania na kanale oraz od strony Stadionu Śląskiego łowienie ryb dozwolone tylko z miejsc oznaczonych cyfrą „O”. Obowiązuje zakaz połowu ryb w pasie wyznaczonym do nart wodnych.
18. Amelung nr 403 – połów ryb tylko metodą spławikową. Zakaz połowu ryb z lodu.
19. Kajakowy nr 408 – zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca.
20. Łąka nr 409 – zakaz połowu nocą licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca.
21. Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na jednego wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich.
22. Ozdobny nr 430 – zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca. Połów ryb tylko metodą spławikową.
23. Roszków Nowy nr 606 – zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
24. Paruszowiec nr 608 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Dobowy limit połowu leszcza 10 sztuk. Zakaz połowu nocą od 2300 do 500 z wyjątkiem okresu od 01.06. – 30.09.
25. Pniowiec nr 612, Gzel nr 613 – obowiązuje; okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05. zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, wymiar ochronny szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm.
26. Gzel nr 613 – wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej oraz dopływ (kanał) od mostu drogowego na ul. Gzelskiej do końca półwyspu.
27. Papierok nr 617 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Dobowy limit połowu leszcza 10 sztuk.
28. Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna 655 - zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi łudkami pływającymi, teren budowy polderu Racibórz obowiązują specjalne ograniczenia dostępu do łowiska związane z wykonywaniem prac budowlanych.
29. Łęgoń nr 624 – obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli.
30. Tama nr 625 – obowiązuje ograniczenie ilości zanęty suchej lub roślinnej do 2 kg na dzień połowu.
31. Ostróg nr 657 - staw nr 5 - wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie – ŁOWISKO NO KILL.
32. Śmieszek nr 648 - obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.
33. Sośnica 1 nr 701 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.
34. Łabędź nr 702, Stanisław nr 721 – obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie , podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu.
35. Dzierżno Duże nr 713 – wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie – ŁOWISKO NO KILL.
36. Bezchlebie nr 715 – w okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz połowu na odcinku linii brzegowej tzw. cypla naprzeciw siedziby WOPR. 37. Stawy Halemba nr 717 – staw ,,Kiszka” wprowadza się zakaz używania zanęt pochodzenia roślinnego.
38. Leśny nr 718 - obowiązuje zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
39. Grota nr 809 - ogranicza się ilość stosowania zanęty na dobę do 1 kg na wędkarza, obowiązuje limit połowu leszcza powyżej 40 cm do 5 szt.

VI. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:
1. rzeka Wisła nr 029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie – limit połowu leszcza - 5 szt./ dobę,
2. rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).
3. rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne i metodą spinningową,
4. rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny obowiązuje :
- limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,
- w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, wprowadza się na odcinku od mostu drogowego drogi nr 418 (most im. Józefa Długosza w ciągu ul. Dunikowskiego przy wyspie) do ujścia kanału Gliwickiego:
- zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie z wyłączeniem wtorków i środy, odcinek NO KILL,
- zakaz połowu ryb w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. na lewym brzegu rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem zawodów wędkarskich).
5. Rzeka Czarna Przemsza nr 035 -wprowadza się zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05, wymiar ochronny okonia do 20 cm z limitem połowu 10 szt. na dobę.
6. rzeka Iłownica nr 045 – ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.
7. Rzeka Olza nr 669 – na odcinku od jazu III w Błogocicach do jazu IV w Boguszowicach w Cieszynie wprowadza się zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb - odcinek NO KILL,

VII. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:
1. Biała Przemsza z dopływami nr 023 obowiązuje:
- wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm,
- zakaz zabierania lipieni,
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.,
- limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.,
a. Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinkach tzw. odcinki NO KILL :
- od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej,
- od ujścia pot. Tarnówka do mostu drogowego w m. Klucze oraz potok Tarnówka.
b. Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie przy ul. Olkuskiej.
2. Sztoła z dopływami nr 024 obowiązuje:
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.,
- limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt., - wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm.
- ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni (ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.
3. Kanał Kopalni Piasku Szczakowa z dopływami nr 026 obowiązuje:
- wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm,
- zakaz zabierania lipieni,
- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.
- limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.
4. Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt., całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 31.01.
5. Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku-Białej (obok Jednostki Wojskowej) dopuszcza się połów na sztuczną muchę uzbrojoną w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie - odcinek NO KILL. Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice- Bestwina dopuszcza się przynęty sztuczne.
Szczegółowe zasady wędkowania określono w wykazie ,,wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2015-2017”.

VIII. Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:
1. na zbiorniku Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę w zachodniej części zbiornika,
2. na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej części zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,
3. na zb. Maroko nr 402 – strefę obejmującą teren miedzy tzw cyplem a brzegiem przy rzece Rawie.
4. na zb. Kajakowy nr 408 strefę obejmującą przystań WOPR oraz odcinek od tzw. niskiego do wysokiego cypla w południowo – zachodniej części zbiornika,
5. na zbiorniku Paruszowiec nr 608 – wyspę,
6. na zbiorniku Pniowiec nr 612 strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,
7. na terenie rozlewisk wód zb. Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim na odcinku od jazu służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego na ul. Gzelskiej w Rybniku,
8. na zb. Łąka nr 804 strefę obejmującą północno – wschodnią część zbiornika tzw. zatokę,
9. na zbiornikach Bocianie Gniazdo nr 734 i Madejski nr 742 w strefach oznaczonych tablicami.
Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach i rzekach, obowiązuje zakaz wędkowania.

IX. Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek: Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:
1) Wymiary ochronne ryb:
1. szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,
2. sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,
3. karp do 40 cm,
4. kleń do 25 cm
2) Okresy ochronne ryb:
1. pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,
2. lipień - 01.12. ÷ 15.06.,
3. głowacica - 01.01. ÷ 30.09.,
4. brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,
5. miętus - 01.12. ÷ 15.03.,
6. węgorz 15.06. ÷ 15.07 i 01.09. ÷ 30.11.,
7. jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.
3) Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby:
a. szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz - 2 szt.,
b. pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień - 3 szt.,
c. świnka, certa - 5 szt. ( max. 7 kg).,
d. lin, - 4 szt.,
e. kleń - 10 szt. (max. 7 kg).,
f. pozostałe gatunki - 5 kg.
4) Po złowieniu dobowego limitu następujących gatunków ryb: sum, szczupak, sandacz, boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.
5) Na odcinku granicznym rzeki Olzy, w rejonie od jazu III w Błogocicach, do jazu IV w Boguszowicach w Cieszynie obowiązuje zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb-odcinek NO KILL.
W pozostałych sprawach obowiązują przepisy aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.