Opłaty w 2018 r

Szczegółowe informacje zawsze na oficjalnej stronie Okręgu PZW Katowice

Opłaty na 2018 rok

Uchwała nr 8/XI/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie składki członkowskiej na 2017 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

l.p. TREŚĆ WYSOKOŚĆ
KWOTOWA
W PLN
1. Składka członkowska  86,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
a) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
b) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
c) mężczyżni po ukończeniu 65 roku życia
d) kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
a) członkowie uczestnicy do lat 16
b) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 22,-
4. a) wpisowe członka zwyczajnego
b) wpisowe członka uczestnika
 25,- 
 12,-
5. Legitymacja członkowska
uwaga: zwalnia się członków uczestników za legitymację członkowską
 5,-
 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 r.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem leitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.


Uchwała nr 66/2017 ZO w sprawie uchwalenia okręgowych składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód na rok 2018

TABELA OKRĘGOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

L.p.  RODZAJ SKŁADKI  WARTOŚĆ 
  1. Okręgowa składka członkowska (roczna) uprawniająca do wędkowania
na wodach ogólnodostępnych okręgu Katowice
  
   a) Podstawowa  125,00 
   b) Ulgowa 20% - odznaczeni "Odznaką Okręgową"   100,00 
   c) Ulgowa 50% - młodzież szkolna i studenci 16-24 lat oraz
odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
kobiety po ukończeniu 60 roku życia,
mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 62,50
   e) Ulgowa uczestnika 75% 
(uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju) 
- członek uczestnik do lat 16
 31,25
   f) Dla niezrzeszonych  340,00 
  2. Składki okresowe   
   a) Dla członków PZW   1 dzień  25,00
                                        3 dni  45,00
                                        7 dni  65,00
                                        14 dni  80,00
  b) Dla niezrzeszonych     1 dzień  50,00
                                        3 dni  80,00
                                        7 dni  120,00
                                        14 dni  150,00
 3. Opłata egzaminacyjna  
  a) Podstawowa  30,00
  b) Młodzież ucząca się do lat 24 (decyduje rocznik)  20,00
  c) Dla młodzieży do lat 16-tu (członek uczestnik)  zwolniony


Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2017 ZO PZW w Katowicach z dnia 27.10.2017 r.

Zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich w 2018 r. r.

1. Do obniżonych o 50% składek w wysokości 62,50 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są:

a) młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,

b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW.

c) kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

d) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.

2. Do obniżonych składek w wysokości 31,25 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16.

3. Do obniżonych składek w wysokości 100,00 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową".

4. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są:

a) członkowie honorowi PZW,

b) odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

5. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.

6. Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu. Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu.

Zgodnie z uchwała nr 103 Zarządu Głównego PZW z dnia 27.09.2008r. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju.